Centrum voľného času Jána Pavla II., Prešov

Centrum voľného času Jána Pavla II., Prešov

Námestie Krista Kráľa 3
08001 Prešov
IČO: 42027721

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Jána Pavla II., Prešov

 

Kto sme

 

Centrum voľného času bl. Jána Pavla II. je školské zariadenie, ktoré pôsobí pri farnosti Krista Kráľa Prešov-Sekčov od januára 2006. Vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

 

Snahou je aby centrum bolo atraktívne, príťažlivé a hlavne s podporou duchovného rastu. CVČ sídli v novej budove, ktorej správcom je FÚ KK v Prešove. V nej realizuje všetky záujmové útvary okrem športových. Pre športovú činnosť využíva farské ihrisko a absenciu telocvične v zimnom období rieši uskutočňovaním športových záujmových aktivít v telocvičniach prešovských škôl (ZŠ Sibírska, Bernoláková, Májové námestie  SOŠ a OA na Volgogradskej ulici).  V spolupráci s farským úradom Solivar využívame aj priestory Komunitného pastoračného centra na sídlisku Šváby v Prešove. Materiálno technické vybavenie CVČ je v súčasnosti na pomerne dobrej úrovni a je neustále doplňované a modernizované v rámci podmienok CVČ.

 

Silné a slabé stránky:

- Kvalifikovaní, odborne zdatní a skúsení pedagógovia

- Flexibilita pedagógov, ochota ďalej sa vzdelávať

- Vysoká odbornosť externých vedúcich záujmových útvarov

- Zodpovední a dôkladní nepedagogickí

zamestnanci

-Dostatočné materiálno-technické

zabezpečenie a vybavenie

- Slušné priestorové podmienky na

záujmovú činnosť

-Záujem detí a mládeže o ponuku záujmovej činnosti

- Organizovanie zaujímavých podujatí

- Pozitívna klíma

- Rozvoj spolupráce s dobrovoľníkmi

- Tradícia CVČ

- Nedostatočné finančné zabezpečenie

vzhľadom k počtu žiakov v CVČ zariadení

- Problém sociálnej skladby účastníkov

spontánnej záujmovej činnosti

- Nedostatočné zapájanie sa do tvorby

projektov v rôznych grantových schémach

Medzinárodnej spolupráce CVČS kým môžete prísť do kontaktu?

 

vedúca vzdelávacieho oddelenia eh.cvcjp2@gmail.com

tel. číslo: 051/ 775 12 48

 

 • PaedDr. ThLic. sr. Helena Torkošová vedúca vzdelávacieho oddelenia: sr.helenka@gmail.com
 •  

   

 • Mgr. Ján Juščák, PhD.: vedúci športového oddelenia
 • jan.juscak@gmail.com
 • 051/ 771 34 56


 •    Kde nás nájdete?

  Zobrazit